Середа, 12.12.2018, 01:13
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ [38]
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П. [43]
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ [17]
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ [18]
ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ [47]
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ [27]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 Каталог файлів
Головна » Файли » ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ткачук Станіслав Іванович
[ Викачати з сервера (97.0 Kb) ] 11.02.2013, 17:33

УДК 371.134:6

Станіслав Ткачук

 

СИСТЕМА  ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

У статті розкриваються проблеми та особливості методичної системи  підготовки сучасного  вчителя технологій у вищому навчальному закладі. Аналізується сутність поняття «підготовка», «технологія», «техніка».

Ключові слова: освітня галузь «Технологія», підготовка, учитель технологій, технологічна освіта, методична система, технологічна культура.

 

В статье раскрываются проблемы и особенности методической системы подготовки современного учителя технологий в высшем учебном заведении. Анализируется сущность понятия «подготовка», «технология», «техника».

Ключевые слова: образовательная область «Технология», подготовка, учитель технологий, технологическое образование, методическая система, технологическая культура.

 

This article describes problems and methodological features of modern teacher training technology in higher education and analyzes the essence of such appellations as "training", "technology", " technique ".

Key words: Education sector "Technology", training, the teacher of the technological, technological education, methodical system, technological culture.

 

 

Постановка проблеми. Розвиток освітньої парадигми, що здійснюється на базі активних інноваційних процесів у соціальній та економічній сферах життя нашого суспільства, висуває на перший план проблему підготовки вчителя трудового навчання на якісно іншому рівні. Нові соціально-економічні умови виявили й загострили суперечності в існуючій системі підготовки такого спеціаліста, що не повною мірою відповідає соціокультурній ситуації в країні. Деідеологізація та гуманізація освітнього процесу, зміна цільових орієнтацій, відмова від предметного підходу до освіти і перехід на позиції особистісно зорієнтованої концепції, оновлення програм трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів, надання вчителям права на вільну самостійність у педагогічній творчості – ключові напрямки програми стабілізації й розвитку освіти в Україні, які вимагають підготовки вчителя нового типу.

Модернізація підготовки вчителя технологій є невід’ємною складовою реформи системи вищої педагогічної освіти країни. Чітким орієнтиром має стати Державний стандарт освітньої галузі «Технологія» [5], головна мета якого полягає у формуванні технічно й технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного виробництва, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в учнів навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки з урахуванням індивідуальних можливостей учнів [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічній науці є чимало спроб моделювання професійної підготовки вчителя. Так, проектуючи систему професійної підготовки педагога, І. Лернер [9] виходить з того, що вона повинна виконувати функцію передачі соціального досвіду (систему знань, способів діяльності, досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного відношення до світу). При цьому він орієнтується лише на підготовку вчителя, функцією якого є передача знань і формування вмінь та навичок в учнів. На основі професійно-особистісного підходу до становлення педагога А. Андрєєв [1] вказує на необхідність побудови системи підготовки спеціаліста на основі цілісного уявлення про його професійну діяльність. Такий підхід вимагає розробки інших, відмінних від традиційних, принципів підготовки вчителя до майбутньої діяльності в контексті становлення його професійно-особистісної позиції. Визначаючи практично ті ж умови організації педагогічного процесу в педагогічному закладі (діяльність, самосвідомість, професійно-педагогічне спілкування та ін.), С. Гринько [4] розглядає цю проблему в контексті адаптації студентів до професійно-педагогічної діяльності [6].

Тому, на нашу думку, вчитель технологій буде успішно підготовлений до майбутньої професійної діяльності в контексті формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів технологічної культури, якщо на основі аналізу змісту технологічної  підготовки учнів, виробничої діяльності в різних сферах виробництва, обслуговування з урахуванням соціально-економічних умов розвитку суспільства, реалізації інтегративно-диференційованого підходу до змісту підготовки вчителя буде обґрунтована, розроблена та впроваджена в освітній процес ВНЗ методична система підготовки відповідного фахівця [7].

При створенні методичної системи підготовки майбутнього вчителя технологій у ВНЗ ми спиралися на положення системного підходу до вивчення педагогічних явищ, педагогічні теорії професійної освіти (В. Беспалько [3], А. Андрєєв [13]), теорії моделювання і прогнозування педагогічної діяльності (І. Лернер [9], С. Гринько [4]), концепції педагогічної освіти (А. Беляєва[2]), загальнометодологічного класичного підходу до розробки моделі фахівця (Н.Тализінa) та основних положень теоретичної системи формування технологічної культури майбутніх учителів технологій.

При розробці системи професійної підготовки вчителя технологій необхідно враховувати, що:

· освітня система існує і діє не ізольовано, а всередині суспільства, природного й техногенного середовища, випробовуючи безперервно їхній вплив і, одночасно, впливаючи на них;

· перетворювальна діяльність людей здійснюється за допомогою певних способів і засобів;

· учитель технологій є суб'єктом професійної педагогічної діяльності, що забезпечує підготовку учня до перетворювальної діяльності в техногенному (інформаційно-технологічному) середовищі. Сучасне суспільство знаходиться у стадії переходу від індустріального до інформаційного етапу розвитку [8].

Мета написання статті – визначити ефективні форми підготовки вчителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах до формування в учнів технологічної культури.

Виклад основного матеріалу. Одним із найважливіших завдань сучасної педагогічної освіти є підготовка майбутнього вчителя, що розбирається і в законах, у загальних закономірностях і в процесах, що відображають у системі світогляду через єдину наукову картину світу, пов'язаних із сферами їх практичного застосування. Більше того, як вважають вчені, реалізація вчителем, у т.ч. і сучасним учителем технологій, своїх основних функцій у ході педагогічної діяльності (гностичною, проектувальною, конструктивною, організаційною, комунікативною, управлінською тощо) передбачає комплексне використання ресурсів природних, технічних, соціальних, гуманітарних, у тому числі й педагогічних для психологічного типу, наук. Соціальні і гуманітарні науки пов'язані з цілями, змістом і критеріями оцінки результатів педагогічної діяльності, що переважно розглядається як соціально детермінована. В основі інноваційної діяльності вчителя лежать методологічні орієнтації, що впливають як на загальнонаукові, так і на гуманітарні методи пізнання й освоєння дійсності. На зміну широкому спектру приватних методів, алгоритмів, процедур, диференційованих за галузями науки (хімії, фізики, математики і так далі), мало зв'язаних між собою, приходять технології непедагогічної діяльності, в основі яких лежать загальна методологія, універсальні принципи й закономірності, загальнонаукові поняття і методи діяльності, що спираються на основні ідеї концепцій і теорій гуманізації вищої педагогічної освіти.

На жаль, ці принципово важливі зміни, що відбуваються в структурі, змісті, характері професійної діяльності вчителя не враховуються в процесі  підготовки фахівців сучасної системи освіти. Це виявляється:

Ÿ                     у домінуванні наочно-дискретного характеру побудови змісту професійної підготовки вчителя, що зокрема сприяє виникненню міжкафедральних бар'єрів у викладанні навчальних дисциплін, що обумовлюють формування наочних стереотипів мислення і виникнення пізнавального дискомфорту студентів при послідовному переході від одних суміжних дисциплін до інших;

Ÿ                     у недостатній увазі до формування творчого мислення майбутнього вчителя, точніше, розумової діяльності, особливо її рефлекторного рівня;

Ÿ                     у відсутності цілеспрямованого вивчення технології педагогічної діяльності і, як результат, невмінні формувати цілісне уявлення про професійну діяльність та проектувати її;

Ÿ                     у недостатній увазі до створення ефективних умов для становлення й саморозвитку яскравої особистості та індивідуальності майбутнього педагога, що особливо важливо в умовах реформування освіти;

Ÿ                     у низькому рівні сформованості педагогічної (у межах нашого дослідження - технологічної) культури у значної частини випускників педагогічних ВНЗ тощо.

         Ефективність реалізації мети і завдань технологічної підготовки вимагає поетапного здійснення цього процесу. Поетапність властива багатьом процесам, діям, діяльності|, наприклад, формуванню різних якостей, мотивів, умінь і навичок. Дійсно, неможливо відразу навчити, виховати, оволодіти чим-небудь, необхідне поступове, поетапне включення людини в ту або іншу сферу діяльності, поступове досягнення нею того або іншого рівня знань, умінь і навичок, особистих якостей.

На основі наукових розробок деяких дослідників нами виділено три етапи підготовки студентів педвузів:

 Перший етап - інформаційний — (1-4 семестри) – теоретичне оволодіння навчально-виховним процесом у загальному вигляді, формування уміння і прагнення організовувати окремі частини цього процесу.

Другий етап - операційний| - (5-8 семестри) - поглиблення й конкретизація  навчально-виховного| процесу, подальший розвиток прагнень і умінь до його організації в навчанні і позанавчальній| виховній роботі (у їх єдності).

Третій етап - практичний - (9-10 семестри) - подальше поглиблення| навчально-виховного процесу, оволодіння| уміннями з організації системи роботи в цілому щодо формування особистості школяра, формування індивідуальності майбутнього вчителя-професіонала на основі зростання його самостійності та творчості.

Під формуванням ми розуміємо розвиток певних якостей особистості| під впливом зовнішніх цілеспрямованих дій. У такому випадку формування технологічної культури особистості на заняттях з  спецпредметів, з одного боку, відбувається шляхом впливу нових педагогічних технологій навчання, з іншого - здійснюється за допомогою вибору для вивчення розділів наук, які висвітлюють сучасні технологічні процеси| виробництва, причому навчання відбувається з урахуванням виявлення, пізнання| і закріплення регіональних особливостей різних освітніх галузей.

Тому, ураховуючи ці позиції, програма розробки методичної системи підготовки вчителя загальноосвітніх навчальних закладів має бути спрямована на:

· виявлення концептуального базису;

· побудову системи об'єктів-моделей;

· розробку системи базових понять;

· вибір методів і засобів дослідження;

· формулювання висновків у вигляді певних закономірностей проектування змісту професійної освіти вчителя технологій до роботи в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах;

· побудову загальної структурної схеми і визначення умов відбору та педагогічної адаптації запропонованих тверджень.

Головна мета системи – удосконалення професійної підготовки вчителя технологій до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у контексті готовності його до формування в учнів  технологічної культури.

Серед комплексу завдань її досягнення ми виділили:

· формування у студентів системних знань про закономірні взаємозв'язки людини з природою, виробництвом, що дозволить їм оволодіти критеріями оцінки соціальних і природних явищ, феноменів культури, зокрема технологічної, а також способів добування й інтерпретації наукової інформації, її обробки і зберігання, навчить умінню бачити предмет в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу;

· озброєння студентів системою фахових та культурознавчих знань , що базуються на принципах інтеграції історичних, біологічних, економічних та спеціальних дисциплін;

· забезпечення професійного становлення майбутнього вчителя як способу його життєдіяльності, засобу реалізації творчих можливостей у педагогічній діяльності;

· надання студентам системи фундаментальних знань з вибраної предметної сфери діяльності [8]....

Категорія: ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ | Додав: jww1
Переглядів: 351 | Завантажень: 39 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Пошук
Друзі сайту
Конструктор сайтів - uCoz