Середа, 21.11.2018, 12:43
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ [38]
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П. [43]
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ [17]
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ [18]
ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ [47]
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ [27]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 Каталог файлів
Головна » Файли » ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Багно Юлія Миколаївна
[ Викачати з сервера (68.0 Kb) ] 11.02.2013, 19:02

УДК 378.147.091.33-027.22

Юлія Багно

 

ПРАКТИКА В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТНТНОСТІ

 МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

 

У статті розкрито зміст і структуру підготовки студентів (майбутніх учителів) до практики в літніх оздоровчих таборах як засобу формування їх педагогічної компетентності.

Ключові слова. Педагогічна практика, літні оздоровчі табори, професійна підготовка, педагогічна компетентність, майбутній учитель.

 

В статье раскрыто содержание и структура подготовки студентов (будущих учителей) к практике в летних оздоровительных лагерях как средства формирования их педагогической компетентности.

Ключевые слова. Педагогическая практика, летние оздоровительные лагеря, профессиональная подготовка, педагогическая компетентность, будущий учитель.

 

In the article maintenance and structure of preparation of students (future teachers) is exposed to practice in summer health camps, as terms of forming of their pedagogical competence.

Key words. Pedagogical practice, summer health camps, professional preparation, pedagogical competence, future teacher.

 

 

Постановка проблеми. Умови незалежного політичного розвитку України дають можливість науково об’єктивно і з позицій української державності осмислювати та оцінювати практично всі сторони суспільного, громадсько-політичного життя, економіки і культурології. Особливо це стосується такої важливої проблеми, як розвиток сучасної вищої освіти в Україні. Формування національної системи освіти, входження України до світового інформаційного простору розглядається як стратегічно важливе для розвитку країни завдання, вирішення якого потребує якісно нових фахівців, які за своїм рівнем підготовки, поглядами, організаторськими здібностями, гуманітарним мисленням мають активно впливати на її європейський розвиток.

Європеїзація вищої освіти як напрямок удосконалення української освітньої системи висуває високі вимоги до тих, хто навчає, і до тих, хто навчається, оскільки має установку на підготовку фахівців нової генерації, здатних до активного життя. Успіх підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах безпосередньо залежить від: 1) визначення нових цілей і змісту навчання на різних рівнях; 2) використання інноваційних технологій навчання; 3) здійснення контролю за рівнем сформованості професійних знань і вмінь. У процесі професійної підготовки в майбутнього фахівця мають бути сформовані бажання натхненно працювати за обраною професією, уміння знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини, знання про те, як підвищувати ефективність навчально-виховного процесу в школі.

Специфіка роботи педагога вимагає постійного саморозвитку та творчого натхнення. Сучасний учитель повинен знати нові підходи до організації процесу навчання, використовувати в педагогічній практиці інноваційні технології.

Національна доктрина розвитку освіти України одним із головних завдань визнає підвищення рівня професіоналізму й творчого потенціалу викладачів освітніх установ, які здатні вплинути на формування творчої особистості дитини, її морального й творчого потенціалу, набутті знань, умінь і навичок, освоєнні загальної і національної культури.

Зміни в організації профільної освіти обумовлюють проблему підготовки кадрового педагогічного потенціалу. Це може бути реалізовано традиційно – удосконалення та поглиблення теоретичних знань майбутніх педагогів або ж формування професійних якостей під час педагогічних практик як необхідної умови формування педагогічної компетентності. Професійна компетентність учителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких у педагогічній діяльності дає оптимальний результат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування професійної компетентності вчителя була розглянута у працях Д. Алферова, А. Маркова, В. Мижерикова, М. Єрмоленко, Н. Разіна, Є. Шишова та ін. У вітчизняній літературі ця проблема аналізувалася С.Бондарь, Н.Глинянюк, Є.Павлютенковим, С.Тищенко та іншими науковцями.

Питання щодо формування компетентності вчителя в умовах педагогічної практики є особливо значущими. Саме тому особливої актуальності набуває проблема підготовки та проходження педагогічної практики в літніх оздоровчих закладах. Основи формування у студентів педагогічних здібностей для роботи з дітьми в літній період досліджували А. Кірпічнік, В. Ліщинський, А. Лутошкін, В. Оржеховська. У свою чергу Є. Коваленко, М. Сисоєва, О. Столяренко розкрили методичний аспект підготовки до роботи з дітьми в літній період, В. Майборода, В. Лях - проблеми підготовки студентів до спортивно-оздоровчої роботи в дитячих таборах відпочинку.

Метою написання статті є висвітлення проблеми підготовки студентів, майбутніх педагогів до практики в літніх оздоровчих таборах як засобу формування їхньої педагогічної компетентності. Завданням – проаналізувати зміст і структуру підготовки студентів до практики в літніх оздоровчих таборах.

Виклад основного матеріалу. У системі професійної підготовки майбутніх учителів педагогічній практиці належить важлива роль, адже вона є органічною частиною навчально-виховного процесу. Особливе значення має педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах, яка забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх педагогів з їх практичною діяльністю в умовах літніх канікул, саме в дитячих оздоровчих таборах.

Завдання педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах: ознайомлення студентів з особливостями виховної роботи з дітьми; вивчити особливості планування виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах; формувати і розвивати навички спілкування з дітьми та молоддю; засвоєння інноваційних педагогічних технологій організації літнього відпочинку й оздоровлення дітей; поглибити знання студентів з педагогіки та методики виховної роботи; вивчення індивідуально-вікових особливостей вихованців, рівнів розвитку їх груп, соціальних і природних умов для організації розвиваючої життєдіяльності та змістовного відпочинку дітей у літній період; формування досвіду здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей; формування професійних якостей майбутнього педагога (вибирати найефективніші методи і прийоми колективної та індивідуальної роботи з вихованцями).

Зміст педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах полягає: в ознайомленні зі складом загону, перевірці готовності дітей до перебування в літньому оздоровчому закладі (забезпечення необхідним одягом, взуттям, предметами особистої гігієни, наявність медичної картки та ін.); планування життєдіяльності колективу, розробка колективних творчих справ; проектування особистісного розвитку кожної дитини; складання плану роботи загону на зміну і на кожний день з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів дітей; проведення колективних видів роботи: загонових зборів, лінійок, вогнищ, конкурсів, змагань тощо; проведення туристських походів, екскурсій, змагань з орієнтування на місцевості; організація природознавчої роботи, збір краєзнавчого матеріалу для куточків та виставок, обладнання живого куточка; розучування пісень, танців, організація ігор для дітей; виконання адміністративних функцій (контроль за дотриманням режиму і розпорядком дня, виконання санітарно-гігієнічних правил, заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я й охорону життя дітей, організація чергування на різних постах, ділянках і под.). Правильна організація виховного та оздоровчого процесів у дитячих таборах – це масові доступні творчі проекти, організовані у формі культурних, спортивно-оздоровчих, клубних, трудових та ін. масових заходів (концерти, свята, змагання, суботники, фестивалі, конференції, клубні об’єднання та ін.), що характеризуються соціальною громадянською спрямованістю, суспільно значимими виховними цілями і завданнями.

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідно до Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України та згідно з навчальними планами і програмами практик у літніх оздоровчих таборах студенти проходять, залежно від факультету, на ІІ та ІІІ курсах. На момент  проходження практики в літніх оздоровчих таборах студенти вивчили курси «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності» та ознайомилися з правами дітей в Україні на освіту, відпочинок, дозвілля та участь у культурному і творчому житті, особливе право – на гру, що регламентуються Конституцією України (28 червня, 1996 р.); Сімейним кодексом України (10 січня, 2002 р.); законами України «Про охорону дитинства» (26 квітня, 2001 р.), «Про позашкільну освіту» (22 червня, 2000 р.), «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (4 вересня, 2009 р.); Конвенцією ООН про права дитини (20 листопада, 1989 р.) та іншими нормативними документами і міжнародними договорами. Основний зміст цих документів спрямований на пошук підходів до всебічного розвитку особистості дитини, створення необхідних умов і стимулювання розвитку й реалізації творчого потенціалу юнаків та дівчат у сфері науки, техніки, літератури, мистецтва, народної творчості.

Підготовка студентів до проходження практики в літніх оздоровчих таборах у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» має системний характер. З метою забезпечення якісного проведення літньої педагогічної практики студентами виробничий відділ та кафедра педагогіки на початку вересня організовують звіт у вигляді презентації кожного табору студентами, які проходили практику влітку в дитячих оздоровчих закладах. Протягом року викладачі кафедри педагогіки здійснюють ознайомлювальний інструктивно-методичний збір з питань організації дозвілля, виховної роботи в канікулярний період в оздоровчих закладах. Проведення таких зустрічей дає змогу студентам усвідомити, що педагогічна практика в літніх оздоровчих таборах – це їхня самостійна педагогічна діяльність, а її особливість полягає у тому, що вони несуть відповідальність за життя, фізичне, психічне здоров’я дітей та їхній повноцінний відпочинок і розвиток. Тому особливої актуальності набувають інструктивно-методичні семінари, на яких студенти вчаться визначати напрямок діяльності з певними віковими категоріями дітей, визначати конкретні цілі і завдання на кожному етапі виховної роботи, передбачати кінцевий результат, робити висновки в заданих педагогічних ситуаціях. Студент має бути готовий до будь-яких умов праці в літньому оздоровчому таборі. Планування виховної роботи у таборі вимагає певної послідовності, системності та наступності. При плануванні виховної роботи слід дотримуватися певних методичних вимог: забезпечувати на практиці єдність мети і завдань, змісту форм виховної роботи; ураховувати своєрідність роботи загонів і дружин; підтримувати ініціативу вихованців. Організаційний період – час приїзду дитини в табір та свята відкриття табірної зміни. Саме у цей період проходить адаптація дітей до життя в таборі, закладаються основи створення тимчасового дитячого колективу, формуються органи самоврядування. Даний період надзвичайно насичений різноманітними конкретними справами, які потрібно вирішити протягом дня педагогічному колективу. Тому студенти повинні бути готовими до творчої активності.

Основний період у літніх оздоровчих таборах починається з ранку після відкриття табірної зміни. За роки своєї роботи табори визначили найбільш педагогічно виправдану логіку табірного дня, яка співпадає з режимними моментами. Кожний день у таких дитячих закладах має таку будову: ранкова гімнастика, хвилинка самообслуговування, ранкова лінійка, сніданок, загонові справи на свіжому повітрі, обід, відпочинок, підвечірок, робота гуртків, загальнотабірні справи, вечеря, перегляд кінофільмів, загонові вогники, аналіз проведеного дня, сон.

За таких умов у студентів формуються вміння організовувати роботу дитячих колективів:

1) розподіляти ролі між дітьми в спільній діяльності і виконувати свої рольові обов’язки;

2) спонукати дітей підкорятися заданим правилам спільної праці;

3) учити дітей уміло спілкуватися одне з одним, установлювати й підтримувати добрі ділові взаємини;

5) створювати в групі емоційно сприятливі особисті взаємини.

6) поважати кожну дитину в колективі;

7) уміння формувати в дітей атмосфери зацікавленості.

Основна мета виховання в дитячих оздоровчих таборах (залежно від вікових особливостей зміни) полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої й активної роботи з організації самодіяльності вихованців. У своїй діяльності ці заклади забезпечують реалізацію принципу наступності й безперервності виховання та виконують, по відношенню до школи, компенсувальну функцію, дають можливість дітям не лише відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження після навчального року, але й створюють нові умови для збагачення їхнього соціального досвіду, отримання перевірки і застосування нових знань і вмінь у різноманітній практичній діяльності, яка наповнена грою, романтикою і базується на розвиткові дитячої ініціативи й самодіяльності.

Виховним фактором дитячих оздоровчих таборів, який впливає на роботу з дітьми, є соціальне оточення табору, що допомагає розширити дитячий світогляд, поглибити знання, отримані в школі. Розміщені поруч із табором підприємства та культурно-освітні установи дають можливість познайомити дітей з культурою та побутом певної місцевості, історичними пам’яткам, можуть стати «школою» під відкритим небом. Особливістю виховної роботи в літніх оздоровчих таборах є побудова її на основі добровільної участі дітей у різних справах та вільному виборі ними занять.

Зміст, форми й методи роботи в літніх оздоровчих таборах визначаються педагогічним колективом і будуються за принципом дитячого самоврядування з урахуванням національних та культурно-історичних традицій, особливостей соціально-економічного розвитку регіону, використанням сучасних методів і технологій виховної роботи. Організація активного відпочинку, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних потреб дітей і підлітків – основні завдання, які виконують дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Висновки. Підготовка студентів до літньої педагогічної практики сприяє розвитку основних педагогічних компетентностей майбутніх учителів, до яких віднесено: застосування сучасних методів і технологій виховної роботи; уміння формувати в дітей атмосферу зацікавлення, творчої активності, культури мовлення, артистизму, виконання музичних творів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України : Наказ Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93 [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

2.     Літо на здоровя: фізкультурно-оздоровчі аспекти роботи літніх дитячих таборів // Здоровя та фізична культура. - 2005. - №7-8, квіт. – 128 с.

3.     Організація педагогічної практики у літніх дитячих оздоровчих закладах: метод. рекомендації / Л.М.Кириченко, Н.П.Онищенко, Ю.Г. Підборський, О.М. роцесск. – К.: Знання України, 2004.- 60 с.

4.     Родигіна І. Компетентнісно спрямований педагогічний роцесс : [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/1963/

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Багно Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Надійшла до друку 20.11.2012 р.

 

Категорія: ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ | Додав: jww1
Переглядів: 324 | Завантажень: 201 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Пошук
Друзі сайту
Конструктор сайтів - uCoz