Середа, 21.11.2018, 13:09
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ [38]
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ К.П. [43]
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ [17]
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ [18]
ПРОБЛЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ [47]
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ [27]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
 Каталог файлів
Головна » Файли » ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Різник В’ячеслав Володимирович
[ Викачати з сервера (139.0 Kb) ] 11.02.2013, 17:17


МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

У статті обгрунтовано модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін Визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, з’ясовано їх якісні характеристики.

Ключові слова: професійна підготовка, готовність до професійної діяльності, студенти економічних спеціальностей, спеціальні дисципліни, модель формування готовності, педагогічні умови.

 

In the article the model of forming of future economic specialists readiness for their professional activity during the special subjects training is reasonable. It were also determined the criteria, indicators and levels of formation of this readiness and they are found out high-quality descriptions.

 

Keywords: professional training, readiness for professional activity, the students of economic specialties, special courses, model, and pedagogical conditions.

 

Актуальність теми. Аналіз наукових досліджень переконує, що існує низка суперечностей у підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, а саме: між завданнями професійної діяльності та характером навчально-пізнавального процесу; необхідністю інтеграції всіх предметів стосовно кінцевих цілей навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі та диференціацією їхньої реалізації; абстракцією кожної окремої дисципліни з конкретністю завдань професійної діяльності спеціаліста; між індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу й колективним характером діяльності у процесі виконання спільного завдання в реальній ситуації; теоретичними формами реалізації змісту навчального матеріалу та практичним характером діяльності майбутнього спеціаліста; між рівнем підготовки випускників економічних спеціальностей і сучасними вимогами до них з боку роботодавців. Подолання означених суперечностей потребує впровадження нових технологій професійної підготовки студентів економічних спеціальностей, спрямованих на формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності.

Сучасні умови ринку ставлять принципово нові вимоги до молодих фахівців економічних спеціальностей. Зважаючи на це, вимагає вдосконалення як сам процес навчання у вищій школі загалом, так і формування готовності фахівців економічного профілю до професійної діяльності зокрема.

Ступінь дослідження проблеми. Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить, що вивченням готовності до діяльності займалися такі науковці: М. Дьяченко, І. Гавриш, Л. Кадченко, Л. Кондрашова, М. Кулакова, А. Линенко, Р. Ню, О. Міщенко, В. Стасюк, С. Тарасова, Д. Узнадзе та ін. Проте, більшість науковців займалася проблемою формування психологічної готовності та готовність до різних аспектів педагогічної діяльності. Серед досоілдників проблеми професійної готовності економістів слід відмітити В. Стасюк, предметом дослідження якої були педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад освіти». Формування готовності майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю до управлінської діяльності розглянуто у праці С. Тарасової .

Науковий аналіз педагогічних досліджень учених засвідчує, що проблема формування готовності студентів економічних спеціальностей до професійної діяльності залишається недостатньо розробленою, тому виникає потреба в розробці та обгрунтуванні моделі формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін.

Об’єктивна суспільна значущість якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей, та недостатній рівень дослідження проблеми формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності зумовили вибір теми статті та постановку її мети – теоретично обґрунтувати модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

-       з’ясувати сутність і структуру готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності;

-       визначити критерії, показники і рівні сформованості готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності;

-       обґрунтувати педагогічні умови та розробити модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності;

Виклад основного матеріалу. При формуванні готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін ми спиралися на метод наукового моделювання, який дав змогу визначити найбільш суттєві риси експериментальної технології навчання на основі аналізу компонентів готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності і визначених педагогічних умов щодо її функціонування.

Модель (франц. model, від лат. modulus) – зображення, схема, графік будь-якого об’єкта, процесу або явища, що використовується як його спрощена заміна [4, с.817].

Модель – це знакова система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес, показати в цілісності його структуру, функціонування та зберегти цю цілісність на всіх етапах дослідження [5, с.280].

«Модель… – аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагмента природної або соціальної дійсності, продукту людської культури, концептуально-теоретичного утворення й тому подібного – оригіналу моделі [7, с.374] ».

Модель – мірило, зразок, умовний образ чогось [6, с.213], зразок, приклад, схема опису предмета чи процесу [1, с.550].

Моделювання дає змогу відтворити не тільки статику дидактичного процесу, а і його динаміку. Наявність науково обґрунтованої моделі навчального процесу дозволяє прогнозувати його розвиток. Це особливо важливо для технології формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, яка передбачає позитивний результат.

Побудова моделі формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності передбачає формування особистості студента економічних спеціальностей як майбутнього фахівця (Рис. 1).

Мета в розробленій моделі – це підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей за допомогою формування готовності їх до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін. Для досягнення мети ставилися завдання сформувати у майбутніх фахівців економічних спеціальностей особистісні риси та професійні якості, суттєві для успішної професійної діяльності.

Орієнтована модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності – це результат проведеного теоретичного дослідження. В основу цієї моделі покладено сучасні підходи науковців до проблеми професійної підготовки фахівців.

Аналіз наукової літератури дає змогу стверджувати, що готовність випускника до професійної діяльності в сучасних наукових дослідженнях трактується по-різному, що обумовлено розбіжністю наукових підходів і специфікою конкретної професійної діяльності. У зв’язку з цим запропоновано авторське трактування сутності готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності, яку визначено як складне особистісне утворення, інтегральну характеристику особистості, що є комплексним відображенням цілого ряду особистісних рис і професійних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності. Готовність майбутніх фахівців економічних спеціальностей виступає фундаментом професійної підготовки, визначає професіоналізм, дає змогу максимально реалізувати себе в конкретній діяльності, сприяє самовдосконаленню, саморозвитку фахівця.

Аналіз досліджень В. Сластьоніна, О. Мороза, В. Стасюк, Л. Добровольської та інших дав змогу зробити висновок, що готовність майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності включає такі основні складові: психологічна готовність, теоретична готовність, практична готовність, готовність до подальшого вдосконалення себе як фахівця.

На основі аналізу наукових праць М. Дьяченка, Л. Кандибовича, Л. Кондрашової, Л. Кадченко, І. Міщенка, І. Гавриш, А. Пуні, Л. Нерсесяна, С. Манукової, Г. Ковальова, М. Кулакової, С. Ульятовської, Т. Шестакової, А. Линенко, Е. Лукаша, В. Стасюк, С. Тарасової виділено такі основні структурні компоненти, які входять до моделі формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності: мотиваційний, рефлексивний, вольовий, компонент комунікабельності, інтелектуальний, когнітивний, інформаційний, діяльнісний, організаційно-виконавчий, діловий, креативний, евристичний....

Категорія: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ | Додав: jww1
Переглядів: 348 | Завантажень: 139 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018
Пошук
Друзі сайту
Конструктор сайтів - uCoz